Skolverket har tagit fram en omfattande analys av kunskapsöversikten hos barnen i de svenska grundskolorna. Redan innan undersökningen var färdigställd visste man att resultaten har försämrats, men inte till vilken grad.

Man har under en längre tid försökt kartlägga problematikens grunder. Vad som tydligt har framkommit under dessa undersökningar gällande de försämrade skolresultaten är att de är kopplade till bland annat decentraliseringen av grundskolan, den allt mer individualiserade undervisningen samt den ökade segregeringen i samhället överlag.

Smiling teacher giving high five to elementary student.

Att dessa faktorer tillsammans har medfört sämre resultat för barnen i grundskolan betyder inte nödvändigtvis att de var för sig innebär någon negativ inverkan på skolprestandan – snarare tvärtom! Individens behov och problematik bör lyftas fram och utformas på ett sådant sätt att tillfredsställande skolresultat kan uppnås. Om detta innebär att eleverna regelbundet får vara aktiva och kreativa med exempelvis byggmaterial från exempelvis Byggmax.se, vara extra mycket aktiva i fysisk idrott, eller på annat sätt vara kreativa – låt så vara.

I vår moderna tid vet vi att samma tillvägagångssätt och inlärningsmetoder inte fungerar för alla på en individuell nivå. Vi är alla olika, och inlärningsmetoderna bör liknas därefter. Det är genom stimuli av färdigheter samt ett kreativt arbete med problematik som vi bygger morgondagens starka och trygga medmänniskor.

Av detta kan man dra slutsatsen att vikten av att i tid upptäcka och hantera problematik av olika slag är otroligt viktigt. Elevernas problematik måste lyftas fram, accepteras och sedan hanteras – annars kan man inte vänta sig vändningar till det bättre.

För att kunna möjliggöra detta på bästa tänkbara sätt krävs givetvis tillräckliga resurser – kanske är det på denna punkt skolverket för att lägga lite extra fokus i framtiden? Vad hjälper konkreta förslag, drivna pedagoger och kreativa lösningar – om inte tillräckliga resurser finns att tillgå?