Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan är ett ständigt omtvistat ämne. Betygssystem ändras hela tiden vilket gör att det knappt är så att en och samma generation har blivit betygsatta på samma sätt. Senast 2011 ändrades betygssystemet. Idag bedöms eleverna med hjälp av en skala A-F. A är högsta betyg och F är icke godkänt. A-E betecknar godkänt betyg. Tidigare bedömdes eleverna med IG, G, VG och MVG. IG var icke godkänt och G, VG och MVG var godkända betyg. Dagens skala är alltså bredare och på så sätt hoppas man fånga upp nyanser mellan eleverna och göra mer rättvisa bedömningar.

klassenzimmer1930Finns det rättvisa betyg?

Huruvida man verkligen kan bedöma en persons prestation med hjälp av bokstäver eller siffror är naturligtvis omtvistat. Betyg utgör, ett allt för ofta, trubbigt verktyg som inte alltid säger så mycket om elevens verkliga kunnande. Skolbetygen brukar heller inte betyda särskilt mycket i vuxenvärlden. Arbetsgivare tittar ofta mer på erfarenhet och referenser än gamla skolbetyg. Däremot spelar betygen en mycket stor roll om man vill studera vidare eftersom det oftast är dem man söker till högskola på. Precis som en bihåleinflammation orsakas av bakterier kan man märka av ett visst bakterieangrepp även på betygssystemet. Det nya systemet har blivit anklagat för att vara orättvist. Det nuvarande betygssystemet är indelat i olika kunskapskrav. För att få A i ett ämne måste man få A i alla de olika kraven. Får man A i alla utom ett där man istället endast får ett E, kan man bara få D i betyg. Detta upplevs som orättvist.

Inte sista betyget

Trots byte av betygssystem då det tidigare systemet upplevdes som otydligt tycks det alltså inte vara så att allting är frid och fröjd nu. Det nya systemet är inte bara kritiserat för att det låser elever vid vissa betyg och att de därför inte känner att det är meningsfullt att kämpa för att höja sig. Det är även kritiserat för att de nya målen är otydliga och för att det är svårt för lärarna att kunna bedöma olika elevers prestationer på ett likvärdigt sätt. Skolverket har påpekat bristerna, men det verkar som om lärarkåren kämpar i motvind då ingenting hitintills har gjorts för att åtgärda dessa. Just nu blir eleverna alltså bedömda på ett sätt som upplevs som orättvist och godtyckligt. Diskussionen kommer säkerligen fortsätta flera år framöver. Vi kan dessutom vara säkra på att det nuvarande systemet inte kommer att vara för evigt. För inte heller denna gång blev det högsta betyg för det nya bedömningssystemet.