Något som är viktigt för barn och ungdomar är att de trivs i skolan. Detta för att de dels ska kunna prestera bra skolresultat, men framför allt för att de ska kunna känna sig säkra och trygga. För det är ju ändå deras arbetsplats det rör sig om. Det är många faktorer som spelar roll om de har det bra eller inte. Naturligtvis skiljer det sig från person till person, vad de anser är bra eller mindre bra. Men det finns ändå vissa grundregler som skolorna måste ta hänsyn till, samt att det förekommer stadgar och lagar som institutionerna måste följa. Huvudansvaret för att allt ska rätt till och så vidare, ligger på Skolverket. Dessa ser till att barnens och ungdomarnas intresse tas tillvara och att skolorna följer de förskrivna reglerna som de är skyldiga till att uppfylla. Skolverkets mål är att först och främst att främja barnens och ungdomarnas hälsa, för att sedan förebygga och stödja elevernas utveckling mot att de får den bästa möjliga utbildning de har rätt till.

Elevernas lag för hälsa

Skolverket har sett till att det finns en speciell lag om elevhälsa samtidigt som de ser till att alla förskolor och skolor följer denna. Lagen berör barn och ungdomar som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Skolor som har undervisning för vuxna berörs inte av denna lag, men ska ändå se till att det finns någon typ av elevhälsa för de vuxna eleverna. Då är frågan vilka ingår i elevhälsan och ser till att lagen följs? Det är ett team av läkare, kuratorer, psykologer, sköterskor och personer som har specialkompetens för att hjälpa de elever som kräver dessa insatser. Alla dessa team runt om i Sverige samarbetar och ser till att det finns en strategi för varje individ, om det skulle krävas detta. Strategin finns där för att kunna förbättra en viss elevs hälsa. Skolverket ser mycket allvarligt på om det är någon skola som bryter mot lagen om elevhälsan. Det händer de gör regelbundet inspektioner på olika skolor över hela landet och ger instruktioner till förbättringar, om det skulle behövas.

Elevhälsan underlättar studierna

Skolverket ser till att elevernas utveckling ska främjas och stödjas mot att nå utbildningens mål. Ett sätt att förebygga en bra elevhälsa är att se till att skapa miljöer som ser till att elevens lärande, utveckling och hälsa gynnas. Samtidigt som varje elev inte har några hinder för att lära sig och blir bättre i den takt de behöver. Därför kan en lösning vara att skaffa en soffa billigt till mysigt elevrum och på så vis skapa en förutsättning till att eleverna trivs i sin skolmiljö. Elevrummen bör vara anpassade för barnens och ungdomarnas intresse, vilket gör att de har något vettigt att syssla med mellan lektionerna. Elevernas arbetsmiljö är också något som är mycket viktigt och i det ingår att skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling uppfylls av institutionen. Dessutom gäller det att se till att informera till eleverna om vilken skada tobak, alkohol och andra droger gör. Samtidigt se till att sex-och samlevnadsundervisningen genomförs, som gör att eleverna är rustade för vuxenlivet så småningom.